Przedszkole nr 131 w Warszawie

Dyżur wakacyjny

    Informacja o dyżurach wakacyjnych !!

 

  Terminy dyżurów          
  Turnus I   2 lipca - 13 lipca     data aktualizacji: 09.03.2018 r.  
  Turnus II  16 lipca - 27 lipca          
  Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia     przedszkola prowadzące żywienie dzieci wg indywidualnych zaleceń lekarskich     
  Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia      
             
lp. Termin dyżuru
(należy wybrać z listy rozwijalnej)
Dzielnica  Nazwa Przedszkola Adres Telefon Liczba miejsc
1 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Żoliborz Przedszkole Integracyjne nr 247 ul. Bieniewicka 32 228328408 80
2 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Żoliborz Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej ul. Pawła Suzina 4 228332373 100
3 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Żoliborz Przedszkole nr 131 ul. Sierpecka 9a 228330573 125
4 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Żoliborz Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi" ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a 226638706 118
5 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Żoliborz Przedszkole Integracyjne nr 247 ul. Bieniewicka 32 228328408 80
6 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Żoliborz Przedszkole nr 212 ul. Czesława Ludwika Rybińskiego 2 228398867 150
7 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Żoliborz Przedszkole nr 361 ul. Włościańska 6a 226333892 125
8 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Żoliborz Przedszkole nr 433 ul. Ludwika Rydygiera 8A 222772222 150
9 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Żoliborz Przedszkole nr 433 ul. Ludwika Rydygiera 8A 222772222 150
10 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Żoliborz Przedszkole nr 87 ul. Władysława Broniewskiego 9d 226334802 125
11 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Żoliborz Przedszkole nr 96 ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 228392839 166
12 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Żoliborz Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 ul. Elbląska 63a 226339082 120

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę
lipiec –sierpień 2018 r.
 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

16 kwietnia

 

14 maja

do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolachi szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

16 kwietnia

14 maja

godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

30 kwietnia

godz. 9.00

14 maja

godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

30 kwietnia

godz. 9.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.

25 maja
godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

25 maja

 

 

15 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur
do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za wyżywienie.

20 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.

20 czerwca
godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2018 r.

 

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, mają zapewnione w czasie wakacji miejsce w swoim lub 

w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach dwutygodniowych turnusach. Liczba turnusów zależy od potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówek.

 

Turnus

Okres

I

2 lipca – 13 lipca

II

16 lipca – 27 lipca

III

30 lipca – 14 sierpnia

IV

16 sierpnia – 31 sierpnia

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

Zasady ogólneZapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego           w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 1. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 2. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 4. Dostęp do systemu zapisów
  1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
   • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny,

lub

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
  • uzupełniają dane dziecka,
  • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których  chcieliby zapisać dziecko:
   • turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,
   • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
    w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,
 2. zapisują wniosek w systemie,
 3. wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji
w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
  1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
  2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 2. wnioski dotyczące rodzeństwa,
 3. miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
  1. Dyrektor przedszkola/szkoły w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, dostępna jest również w elektronicznym systemie.
 4. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie,
  w terminie 21 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 5. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 6. Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur
  do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 7. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.